Κατασκευή χώρου Θεατρικών παραστάσεων – Αιγείρα 2003-4

Χώρος στον οποίο ανεβάζει παραστάσεις το θεατρικό εργαστήρι της Αιγείρας. Πρόκειται για υφιστάμενη ισόγεια αίθουσα σε υπάρχον κτίριο 200,00τ.μ. Η αίθουσα αρχικά ήταν αδιαμόρφωτη και υπήρχε η ανάγκη δημιουργίας σκηνής, κερκίδων, καμαρινιών, θεατρικών κινήσεων, εξόδων κοινού και ηθοποιών και χώρου ρύθμισης ήχου και φωτισμού στο ψηλότερο επίπεδο. Με ελάχιστα οικονομικά μέσα, επιλέχθηκε να δοθεί ευέλικτη λύση ώστε να συνδυάζονται οι παραπάνω ανάγκες και οι μελλοντικές προβλέψεις για το χώρο. Τεχνολογικά υποστηρίζεται με συστήματα φωτισμού, ήχου και κλιματισμού. Τα υλικά είναι κυρίως μέταλλα, για τις κατασκευές της σκηνής και των κερκίδων, ανεπεξέργαστα ξύλα στα δάπεδα και στις επενδύσεις των κερκίδων και ελάχιστες κατασκευές ξηράς δόμησης στους τοίχους. Το κυρίαρχο χρώμα είναι το μαύρο. Ο γενικός τεχνητός φωτισμός γίνεται από επίτοιχα φωτιστικά και ο φωτισμός κατά την διάρκεια της παράστασης από σύστημα προβολέων. Είναι μία κατασκευή πολύ μικρού οικονομικού κόστους, με πολύ μεγάλη προσωπική εργασία και τεχνική καθοδήγηση, ανειδίκευτου προσωπικού. Αντικείμενο Μελέτης-Μελέτη Εφαρμογής-προσαρμογή οδηγιών , επίβλεψη. Χρόνος κατασκευής 2003-2004